آگهی های حمید رضا کلاکی

طبقه اول

کابینت

باغ 3000 متری در جویبار جویبار

6 ماه قبل

دور فنس دیوار برق قطره ای چاه اب ۷ ساله

فاصله تا اسفالت ۳۰۰ متر کانال اب سد جنب زمین قرار دارد

طبقه اول

کابینت

جاده کیا کلا

دور دیوار درب ورودی خیابان سنگ ریزی شده

خانه 250 متری در جویبار جویبار

6 ماه قبل

دوبلکس نوساز انشعابات نصب

دیوکلا

پی ریزی شده

کاربری مسکونی درمانی

آگهی های فروش

آگهی های اجاره