رهن و اجاره ویلا در آمل

دو خوابه

کدملک:67 با مجوز نما سنگ.حیاط سازی کامل ۱۰۰ متری جاده اصلی شهر 45میلیون پیش الباقی اقساط

سه خوابه

کدملک:30 شهرکی+نگهبانی/انشعابات وصل/محوطه سازی/ویوجنگلی/سنددار 60میلیون نقد الباقی اقساط بدون بهره..

دو خوابه

کدملک:31 شهرکی+نگهبانی/انشعابات وصل/محوطه سازی/ویوجنگلی/سنددار 55میلیون نقد الباقی اقساط بدون بهره..

سه خوابه

کدملک:34 شهرکی+نگهبانی/انشعابات وصل/محوطه سازی/ویوجنگلی/سنددار 60میلیون نقد الباقی اقساط بدون بهره..

چهار خوابه

کدملک:75 چسبیده به جنگل سند تکبرگ عرصه و عیان مجوز.پروانه و پایان کار ویو جنگل منطقه برند

سه خوابه

کدملک:76 بامجوزوپایان کار مستر با نشیمن وان ویویی جنگلی 80میلیون پیش الباقی اقساط بدون بهره منطقه برند

سه خوابه

کدملک:41 شهرکی+نگهبانی/انشعابات وصل/محوطه سازی/ویوجنگلی/سنددار 43میلیون نقد الباقی اقساط بدون بهره..

چهار خوابه

کدملک:29 شهرکی+نگهبانی/انشعابات وصل/محوطه سازی/ویوجنگلی/سنددار 150میلیون نقد الباقی اقساط بدون بهره..