رهن و اجاره آپارتمان در کیانشهر تهران

خیابان سیامک جنوبی یک خوابه / طبقه دوم
خیابان سیامک جنوبی دو خوابه / طبقه سوم

کولرگازی

خیابان سیامک جنوبی یک خوابه / طبقه دوم

بازسازی شده کاغذ دیواری

خیابان سیامک جنوبی دو خوابه / طبقه دوم
خیابان سیامک جنوبی دو خوابه / طبقه اول
خیابان سیامک جنوبی دو خوابه
خیابان سیامک جنوبی دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان سیامک جنوبی دو خوابه / طبقه اول
کیانشهر جنوبی خیابان سیامک جنوبی دو خوابه / طبقه اول
کیانشهر جنوبی خیابان سیامک جنوبی دو خوابه / طبقه اول
کیانشهر جنوبی خیابان سیامک جنوبی دو خوابه / طبقه چهارم
کیانشهر جنوبی خیابان سیامک جنوبی یک خوابه / طبقه چهارم

نقاشی شده

کیانشهر جنوبی خیابان سیامک جنوبی یک خوابه / طبقه دوم
کیانشهر جنوبی خیابان سیامک جنوبی یک خوابه / طبقه چهارم

نوساز

کیانشهر جنوبی خیابان سیامک جنوبی یک خوابه / طبقه سوم

قابل تبدیل به 30میلیون رهن و الباقی اجاره