رهن و اجاره آپارتمان در کرج

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه سوم

▪️کد : 1291 🔹متراژ : 100 🔹طبقه : 3 🔹تعدادو...

میدان سرباز , خیابان ایثار ایثار3 دو خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 1290 🔹متراژ : 100 🔹طبقه : 2 🔹تعدادو...

خیابان صبا سه خوابه / طبقه چهارم

▪️کد : 1289 🔹متراژ : 155 🔹طبقه : 4 🔹تعدادو...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

▪️کد : 1288 🔹متراژ : 120 🔹طبقه : 1 🔹تعدادو...

دو خوابه / طبقه چهارم

▪️کد : 1287 🔹متراژ : 95 🔹طبقه : 4 🔹تعداد...

خیابان صبا دو خوابه / طبقه سوم

▪️کد : 1286 🔹متراژ : 75 🔹طبقه : 3 🔹تعداد...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه چهارم

▪️کد : 1285 🔹متراژ : 105 🔹طبقه : 4 🔹تعدادو...

دو خوابه / طبقه سوم

▪️کد : 1282 🔹متراژ : 75 🔹طبقه : 3 🔹تعداد...

بلوار22 بهمن یک خوابه / طبقه سوم

▪️کد : 1281 🔹متراژ : 55 🔹طبقه : 3 🔹تعدادوا...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم

▪️کد : 1276 🔹متراژ : 90 🔹طبقه : 4 🔹تعدادواح...

بلوار بنفشه , خیابان شقایق شقایق شرقی دو خوابه / طبقه سوم

▪️کد : 1271 🔹متراژ : 84 🔹طبقه : 3 🔹تعداد...

دو خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 1269 🔹متراژ : 90 🔹طبقه : 2 🔹تعداد...

سه خوابه / طبقه اول

▪️کد : 1268 🔹متراژ : 150 🔹طبقه : 1 🔹تعدا...

خیابان صبا سه خوابه / طبقه اول

▪️کد : 1267 🔹متراژ : 150 🔹طبقه : 1 🔹تعدا...

بلوار وحدت دو خوابه

▪️کد : 1264 🔹متراژ : 105 🔹طبقه : 1 🔹تعد...