رهن و اجاره آپارتمان در کرج

كرج شاهين ويلا خ دانش پ٣٧ س آرامش دو خوابه / طبقه اول
خیابان صبا دو خوابه / طبقه اول
بلوار جنوبی دو خوابه / طبقه اول
بلوار جنوبی دو خوابه / طبقه اول
خیابان ایثار دو خوابه / طبقه اول
خیابان صبا سه خوابه / طبقه سوم
خیابان ایثار دو خوابه / طبقه سوم
خیابان صبا سه خوابه / طبقه دوم
خیابان صبا سه خوابه / طبقه چهارم
خیابان صبا دو خوابه / طبقه دوم