رهن و اجاره آپارتمان در چهارصد دستگاه تهران

خیابان زینتی افخم یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره اول خیابان زینتی افخم روبه پیروزی پنجاه وپنج متر یک خواب طبقه دوم با انباری وپکیج وبالکن بیست ساله بازسازی شده شیک قیمت اجاره۱۲۰۰+۲۵ میلیو...

خیابان دومانلو سه خوابه

رهن واجاره خیابان دومانلو صدمتر سه خواب طبقه اول فول امکانات شیک هشت ساله قیمت ۱۸۰میلیون رهن کامل قابل تبدیل تا صدوسی میلیون پول پیش تخلیه اخر تیر ما...

قوام یک خوابه / طبقه پنجم

رهن واجاره چهارصد دستگاه قوام شصت متر یک خواب طبقه پنجم با اسانسور وپکیج پانزده ساله بازسازی شده تمیز قیمت ۱۲۰۰اجاره+۵۰میلیون پیش تخلیه اخر تیر ماه ف...

دو خوابه / طبقه ششم

رهن واجاره چهارصد دستگاه هفتادوپنج متر دوخواب طبقه ششم فول امکانات فوق العاده شیک سه سال ساخت قیمت ۳میلیون اجاره+۶۰میلیون پیش تخفیف دارد

سه خوابه

رهن واجاره چهارصد دستگاه صدوشش متر سه خواب فول امکانات فوق شیک پنج ساله قیمت ۴۲۰۰ میلیون اجاره+۱۰۰میلیون پیش تخلیه اخر ماه تیر

فرد اسدی یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره خیابان فرداسدی پنجاه متر یک خواب طبقه سوم بدون اسانسور با پارکینگ وانباری ده سال ساخت بازسازی شده تمیز قیمت ۱۳۰۰اجاره+۵۰میلیون پیش

سه راه سلیمانیه , کوچه سیفی دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره سه راه سلیمانیه سیفی هشتادوپنج متر دوخواب طبقه اول با پارکینگ وانباری هشت ساله شیک قیمت ۲۵۰۰اجاره+۸۰میلیون پیش قابل تبدیل به پول پیش بیشت...

خیابان زینتی افخم , ارونی طبقه سوم

رهن واجاره خیابان زینتی افخم شصت ودومتر طبقه سوم بدون اسانسور با بالکن قدیمی بازسازی کامل تمیز قیمت ۹۰میلیون رهن کامل تخلیه اخر تیر

سه راه سلیمانیه , خیابان دریاباری یک خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره سه راه سلیمانیه اول خیابان دریاباری پنجاه وپنج متر یک خواب طبقه چهارم با اسانسور وانباری وپکیج شیک هشت ساله قیمت اجاره ۱۵۰۰+۳۰میلیون پیش س...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره چهارصد دستگاه صدوده متر دوخواب طبقه سوم فول امکانات فوق العاده شیک سه ساله قیمت ۳۰۰میلیون رهن کامل

فرد اسدی سه خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره خیابان شکوفه فرداسدی صدوچهل متر سه خواب بدون اسانسور با انباری وبالکن طبقه سوم قیمت ۵میلیون اجاره+۱۰۰میلیون پیش طبقه چهارم قیمت ۳۵۰۰اجاره...

خیابان بیدهندی یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره خیابان عزیزی بیدهندی شصت متر یک خواب طبقه سوم بدون اسانسور با انباری پانزده ساله قیمت ۱۵۰۰اجاره+۷۵میلیون پیش تمیز تخلیه

قوام یک خوابه / طبقه پنجم

رهن واجاره چهارصد دستگاه قوام شصت متر یک خواب طبقه پنجم با اسانسور وپکیج پانزده ساله بازسازی شده تمیز قیمت ۱۲۰۰اجاره+۵۰میلیون پیش تخلیه اخر تیر ماه

شیخ الرئیس یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره چهارراه عزیزی شیخ الرئیس پنجاه متر یک خواب طبقه اول با انباری وحیاط اختصاصی پانزده ساله تمیز قیمت ۲میلیون اجاره+۱۵میلیون پیش اول مرداد تخ...

میرهاشمی طبقه دوم

رهن واجاره چهارصد دستگاه میر هاشمی صدوچهل متر طبقه دوم وسوم موجود است چهارساله فول امکانات فوق شیک قیمت ۴میلیون اجاره+۱۰۰ میلیون پیش تخلیه اخرماه