رهن و اجاره آپارتمان در چهارصد دستگاه تهران

نیکنام یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره خیابان نیکنام پنجاه وپنج متر یک خواب طبقه سوم بدون اسانسور با انباری چهارمتری گاز رومیزی پانزده ساله بازسازی شده شیک قیمت ۱۰۰ میلیون رهن...

زاهد گیلانی یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره خیابان زاهدگیلانی چهل وپنج متر یک خواب طبقه دوم با اسانسور شش سال ساخت شیک قیمت ۷۰۰ اجاره+۵۰ میلیون پیش

نیکنام

رهن واجاره ۵۷مترنیکنام نوسازتکواحدی فول امکانات۱۲۵میلیون رهن

یک خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره. ۶۱مترچهارصددستگاه یکخوابه۲واحدی۱۴ساله طبقه۴پکیج انباری۱۰۰رهن یا۳۰ودیعه۱۸۰۰اجاره

خیابان پیچک یک خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره خیابان پیچک پنجاه وپنج متر یک خواب طبقه چهارم فول امکانات شیک چهار ساله قیمت ۱۰۰ رهن کامل سریع تخلیه

قصاب پور خیابان قصاب پور دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره خیابان قصاب پور شصت وپنج متر دو خواب طبقه سوم با پارکینگ وپکیج ده ساله بازسازی شده تمیز قیمت ۱۳۰ میلیون رهن کامل قابل تبدیل تخلیه سریع

قوام یک خوابه / طبقه هشتم

رهن واجاره چهارصد دستگاه قوام شصت متر یک خواب طبقه پنجم با اسانسور وپکیج پانزده ساله بازسازی شده تمیز قیمت ۱۲۰۰اجاره+۴۵میلیون پیش تخلیه فقط زوج

سه راه سلیمانیه , کوچه سیفی سه راه سلیمانیه کوچه ی سیفی دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره سه راه سلیمانیه کوچه سیفی هشتادوپنج متر دوخواب طبقه اول با پارکینگ وانباری هشت ساله شیک قیمت ۲۵۰۰اجاره ۷۰میلیون پیش قابل تبدیل به پول پیش...

سه راه سلیمانیه , خیابان دریاباری خیابان دریاباری دو خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره صددستگاه دریاباری صدمتر دوخواب طبقه چهارم فول امکانات شیک سه ساله قیمت ۲۳۰۰ اجاره+۱۰۰ میلیون پیش یا ۲۳۰ میلیون رهن کامل

درودیان خیابان درودیان دو خوابه / طبقه پنجم

رهن واجاره خیابان درودیان شصت وپنج متر دوخواب طبقه پنجم با اسانسور وپارکینگ وبالکن پانزده ساله بازسازی شده تمیز قیمت ۱۱۰ میلیون رهن کامل قابل تبدیل و...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره چهارصد دستگاه صدوده متر دوخواب طبقه سوم فول امکانات فوق العاده شیک سه ساله قیمت ۳۰۰میلیون رهن کامل تخفیف دارد تخلیه

دو خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره چهارصد دستگاه هشتادودومتر دوخواب طبقه چهارم بدون اسانسور با انباری پانزده ساله بازسازی کامل تمیزقیمت ۱۳۰ میلیون رهن کامل قابل تبدیل تا هفت...

سه راه سلیمانیه , خیابان دریاباری یک خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره سه راه سلیمانیه اول خیابان دریاباری پنجاه وپنج متر یک خواب طبقه چهارم با اسانسور وانباری وپکیج شیک هشت ساله قیمت اجاره ۱۵۰۰ +۳۵میلیون پیش...

یک خوابه / طبقه پنجم

رهن واجاره خیابان چهارصددستگاه چهل وپنج متر یک خواب طبقه پنجم با انباری پانزده ساله بازسازی شده تمیز تخلیه قیمت ۹۰ میلیون رهن کامل قابل تبدیل

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره چهارصد دستگاه صدوده متر دوخواب طبقه سوم فول امکانات فوق العاده شیک سه ساله قیمت ۳۰۰میلیون رهن کامل تخفیف دارد تخلیه