رهن و اجاره آپارتمان در تهران

خیابان زینتی افخم، خیابان درودیان یک خوابه / طبقه سوم
خیابان زینتی افخم، سه راه چرم سازی یک خوابه / طبقه دوم
خیابان سناردک یک خوابه / طبقه اول
خیابان زینتی افخم، کوچه طاهری یک خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه اول
خیابان میرهاشمی دو خوابه / طبقه اول
اول خیابان زینتی افخم، کوچه طاهری یک خوابه / طبقه دوم
خیابان زینتی یک خوابه / طبقه اول
خیابان زینتی افخم کوچه ریاضی یک خوابه / طبقه چهارم