رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

1
رفیعی12 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار شهیدرفیعی خیابان شهیدرفیعی 14 طبقه پنجم
بلوار شهیدرفیعی خیابان رفیعی 26 طبقه دوم
بلورا شهید رفیعی خیابان رفیعی 26 طبقه سوم
بلوار فلاحی خیابان فلاحی 56 دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار فلاحی دو خوابه / طبقه دوم
7
نبش صیاد21 طبقه سوم
4
خیابان صیاد29 طبقه چهارم
محدوده اوایل صیاد دو خوابه / طبقه پنجم
محدوده اوایل صیاد دو خوابه / طبقه اول