رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

بلوار صیاد شیرازی خیابان صیاد شیرازی 21 دو خوابه / طبقه سوم
1
بلوار صیادشیرازی طبقه پنجم
بلوار صیاد شیرازی دو خوابه
خیابان صیاد سه خوابه / طبقه سوم
6
خیابان وکیل آباد50 دو خوابه / طبقه سوم
6
سه خوابه / طبقه چهارم
2
خیابان صیاد40 دو خوابه / طبقه دوم
9
خیابان صیاد55 دو خوابه / طبقه چهارم
1
خیابان صیاد6 سه خوابه / طبقه سوم
خیابان وکیل آباد 69 سه خوابه / طبقه اول