رهن و اجاره آپارتمان در ملی راه اهواز

مهران طبقه چهارم

۸۵متری طبقه ۴عقب رهن و اجاره بدون پارکینگ و آسانسور ملیراه خ مهران کداگهی ۱۱۴ ۲۰میلیون ودیعه ماهی ۴۰۰هزار تومان