رهن و اجاره آپارتمان در فریدون کنار

رهن آپارتمان 90 متری در فریدون کنار فریدون کنار

4 هفته قبل
دو خوابه

رهن آپارتمان 110 متری در فریدون کنار فریدون کنار

4 هفته قبل
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 4 طبقه، 4 واحد، نوساز 110 متر، 2 خواب 80.000.000 رهن کامل

دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 90 متر، 2 خواب دید به دریا 20.000.000 رهن و 2.500.000 اجاره

دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان ساختمان تک واحدی 106 متر، 2 خواب 30.000.000 رهن و 1.800.000 اجاره

رهن آپارتمان 87 متری در میدان درنا فریدون کنار

4 ماه قبل
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان_ساحلی 87 متر، 2 خواب 60.000.000 رهن کامل

دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 90 متر، 2 خواب ساحلی 75.000.000 رهن کامل

دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 4 طبقه، 4 واحد، نوساز 110 متر، 2 خواب 80.000.000 رهن کامل

دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 90 متر، 2 خواب دید به دریا 20.000.000 رهن و 2.500.000 اجاره

دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان ساختمان تک واحدی 106 متر، 2 خواب 30.000.000 رهن و 1.800.000 اجاره

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 85 متر، کلید نخورده 50.000.000 رهن و 600.000 اجاره

دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 96 متر، 2خواب 80.000.000 رهن کامل

دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان نوساز، کلید نخورده 90 متر، 2 خواب 20.000.000 رهن و 1.800.000 اجاره

دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان_ساحلی 90 متر، 2 خواب 85.000.000 رهن کامل

دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان تک واحدی، 106 متر، 2 خواب 65.000.000 رهن و 450.000 اجاره

دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان_ساحلی 82 متر، 2 خواب 30.000.000 رهن و 1.000.000 اجاره