رهن و اجاره آپارتمان در شیراز

سه خوابه / طبقه سوم

چهل مقام شمالی ۱۶۰ متر پنج سه قیمت رهن ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب...

سه خوابه / طبقه سوم

ارم ۱۴۵ متر شش سه قیمت رهن ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۱,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد ملک ۵۱۴۹...

ساحلی غربی سه خوابه / طبقه چهارم

ساحلی غربی ۱۶۵ متر چهار سه قیمت رهن ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد ملک...

خاکشناسی دو خوابه / طبقه سوم

خاکشناسی ۱۲۵ متر نوساز دو قیمت رهن ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۱,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد...

سه خوابه / طبقه سوم

هجرت ۱۴۰ متر نه سه قیمت رهن ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۱,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد ملک ۵۰۷...

سه خوابه / طبقه پنجم

میدان آزادی ۱۸۰ متر نوساز سه قیمت رهن ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۱,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب...

سه خوابه / طبقه اول

نیایش ۱۴۵ متر یک سه قیمت رهن ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد ملک...

دو خوابه / طبقه دوم

حدادی ۱۳۰ متر نوساز دو قیمت رهن ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۱,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد ملک...

اطلسی دو خوابه / طبقه اول

اطلسی ۱۰۰ متر بیش از بیست دو قیمت رهن ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۱۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد...

بلوار جهاد سازندگی سه خوابه / طبقه سوم

جهادسازندگی ۱۳۰ متر ده سه قیمت رهن ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب...

دو خوابه / طبقه سوم

جمهوری ۱۲۰ متر نوساز دو قیمت رهن ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد...

دو خوابه / طبقه دوم

جمهوری ۱۰۰ متر نوساز دو قیمت رهن ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد...

سه خوابه / طبقه اول

جمهوری ۱۴۵ متر نوساز سه قیمت رهن ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد...

ساحلی غربی دو خوابه / طبقه دوم

ساحلی غربی ۱۱۵ متر ده دو قیمت رهن ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد ملک ۵...

اطلسی دو خوابه / طبقه همکف

اطلسی ۱۲۰ متر ده دو قیمت رهن ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب کد ملک ۵۱۳۹...