رهن و اجاره آپارتمان در شهید زمانی همدان

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:919 ⚫️اجاره طبقه(ویلایی) ⚫️رهن:۶۵میلیون ⚫️اجاره:ندارد ⚫️متراژ :۶۰ ⚫️تعداد خواب:۱ ⚫️سال ساخت:۹۰ ⚫️چند طبقه:۵ ⚫️طبقه مورد اجاره:۳ ⚫️قابل تب...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:911 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:۷۵ ⚫️رهن:۹۰ ⚫️اجاره: ⚫️چند خواب:۲ ⚫️چندطبقه:۴ ⚫️چند واحد:۸ ⚫️طبقه:۴ ⚫️سال ساخت:۹۴ ⚫️قابل تبدیل: ⚫...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:906 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:۱۰۰ ⚫️رهن:۱۰۰ ⚫️اجاره: ⚫️چند خواب:۲ ⚫️چندطبقه:۷ ⚫️چند واحد:۱۴ ⚫️طبقه:۱ ⚫️سال ساخت:۹۴ ⚫️قابل تبدیل:...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:906 ⚫️آپارتمان اجاره ای:شهید زمانی ⚫️متراژ:۱۰۰ ⚫️رهن:۱۰۰میلیون((رهن کامل)) ⚫️اجاره: ⚫️چند خواب:۲خواب ⚫️چندطبقه:۶ ⚫️چند واحد:۱۲ ⚫️طبقه:او...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:901 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:۹۷ ⚫️رهن:۶۰میلیون ⚫️اجاره:۱میلیون و۲۰۰ ⚫️چند خواب:۲ ⚫️چندطبقه:۳ ⚫️چند واحد:۳ ⚫️طبقه:۲ ⚫️سال ساخت:۹۰...

دو خوابه / طبقه ششم

🏡کد:902 ⚫️آپارتمان اجاره ای:شهید زمانی ⚫️متراژ:۸۳ ⚫️رهن:۹۰میلیون ⚫️اجاره: ⚫️چند خواب:۲ ⚫️چندطبقه:۶ ⚫️چند واحد:۱۲ ⚫️طبقه:۶ ⚫️سال ساخت:۹۴ ⚫️...

یک خوابه / طبقه سوم

کد:874 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:۷۵ ⚫️رهن:۱۰میلیون ⚫️اجاره:۱میلیون و۶۰۰ ⚫️چند خواب:۱ ⚫️چندطبقه:۴ ⚫️چند واحد:۸ ⚫️طبقه:۳ ⚫️سال ساخت:۹۰...

یک خوابه / طبقه اول

کد:871 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:۶۰ ⚫️رهن:۶۰ ⚫️اجاره: ⚫️چند خواب:۱ ⚫️چندطبقه:۳ ⚫️چند واحد:۸ ⚫️طبقه:۱ ⚫️سال ساخت:۹۱ ⚫️قابل تبدیل:نیست...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:855 ⚫️آپارتمان اجاره ای:شهید زمانی ⚫️متراژ:۱۱۰منر ⚫️رهن:۱۲۰میلیون ⚫️اجاره:۰ ⚫️چند خواب:۲ ⚫️چندطبقه:۶ ⚫️چند واحد:۶ ⚫️طبقه:اول ⚫️سال ساخت:...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:850 ⚫️آپارتمان اجاره ای:شهید زمانی کوچه شکوه ⚫️متراژ:۵۰ ⚫️رهن:۴۰میلیون ⚫️اجاره:۹۵۰هزار ⚫️چند خواب:۱ ⚫️چندطبقه:۳ ⚫️چند واحد:۶ ⚫️طبقه:۳ ⚫...