رهن و اجاره آپارتمان در سبزوار

دو خوابه
سه خوابه
محدوده پاسداران،دانش آموز سه خوابه / طبقه اول
محدوده کاشفی دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
4
دو خوابه / طبقه اول
محدوده ولیعصر دو خوابه / طبقه هفتم
دو خوابه / طبقه اول
محدوده حکمت دو خوابه / طبقه دوم
محدوده ایثارگران سه خوابه