رهن و اجاره آپارتمان در ساری

سعدی سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
طبقه دوم
خیابان طالقانی طبقه ششم
خیابان فرهنگ دو خوابه / طبقه اول
خیابان فرهنگ , خیابان 15 خرداد دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه
خیابان پیام نور سه خوابه / طبقه ششم
خیابان خاقانی سه خوابه / طبقه اول
خیابان حافظ دو خوابه / طبقه سوم
چهار خوابه / طبقه هفتم
سه خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه ششم
خیابان خیام دو خوابه
خیابان پیام نور طبقه سوم