رهن و اجاره آپارتمان در زیتون کارمندی اهواز

ظهرابی طبقه سوم

۱۵۰متری طبقه ۳ساخت ۱۳۹۰ جهت اجاره زیتون کارمندی خ ظهرابی کداگهی ۱۲۰ ۱۳۰میلیون ودیعه ماهی یک میلیون تومان