رهن و اجاره آپارتمان در زیباشهر مشهد

خیابان سید رضی طبقه دوم
خیابان امامت33 دو خوابه / طبقه سوم

کد ملک: ۸۴۸۰۱ ملک تخلیه

خیابان امامت19 دو خوابه / طبقه چهارم

کد ملک: ۷۹۳۲۲ ملک تخلیه است

خیابان امامت35 سه خوابه / طبقه اول

کد ملک: ۷۶۵۲ گرمایش از کف مستر

خیابان امامت دو خوابه / طبقه سوم

کد ملک: ۱۰۱۲ انباری بدون مالک کاغذ دیواری نقاشی شده ملک تخلیه است

خیابان امامت سه خوابه / طبقه سوم

کد ملک: ۷۴۵۹۹ ملک تخلیه است

خیابان امامت دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک: ۷۴۷۴۳ کاغذ دیواری ملک قابل تبدیل به رهن و اجاره و تخلیه است

خیابان امامت 68 دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک: ۷۵۳۴۵ ملک تخلیه است

خیابان امامت 42 دو خوابه / طبقه سوم

کد ملک: ۱۰۰۶ بسیار تمیز بدون مالک تخلیه

خیابان امامت 64 دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک: ۷۶۲۰۰ هود کاغذ دیواری

طبقه چهارم

ملک تخلیه است

خیابان امامت27 دو خوابه / طبقه چهارم

کد ملک: ۷۹۴۵۷ ملک تخلیه است

خیابان امامت 68 دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک: ۷۵۵۲۶ هود ملک‌تخلیه است

خیابان امامت 15 یک خوابه / طبقه اول

کد ملک: ۷۵۹۸۲ بدون‌پارکینگ و با لوازم هم اجاره داده می شود ملک تخلیه است به خانم کارمند و یا دانشجو اجاره داده می شود

خیابان امامت 25 دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک: ۷۶۰۳۹ آیفون تصویری هود ملک تخلیه است