رهن و اجاره آپارتمان در دماوند

محک فرهنگیان محدوده گیلاوند دو خوابه / طبقه اول
گیلاوند مهر 7 دو خوابه / طبقه دوم
مردم سالاری دو خوابه / طبقه دوم
مهر3 دو خوابه / طبقه اول
2
بلوار باهنر یک خوابه / طبقه اول
گیلاوند فرهنگ پنج خوابه
خیابان مهر 8 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار بعثت صنایع دفاع دو خوابه / طبقه ششم
پیمانیر دو خوابه / طبقه اول
بلوار بعثت صنایع دفاع طبقه چهارم