رهن و اجاره آپارتمان در دماوند

محک دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #محک #فرهنگیان۲ #اندیشه 🔑 تعداد ات...

میدان جهاد , بلوار بعثت دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی غربی 🏬 تعداد طبقات: 6 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت #صنایع_دفاع 🔑 تعد...

میدان جهاد , بلوار بعثت دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 2 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت 🔑 تعداد اتاق: 2 توصی...

دمادشت دو خوابه / طبقه دوم

#آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #قائم 🔑 تعداد اتاق: 2 توصی...

محک دو خوابه / طبقه دوم

#آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #محک #فرهنگیان۲ #اندیشه 🔑 تعداد اتاق...

بلوار شهید بهشتی دو خوابه / طبقه سوم

#آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بهشتی #پرستو 🔑 تعداد اتاق: 2...

مسکن مهر دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #محک #فرهنگیان۱ #دانش 🔑 تعداد اتاق...

دو خوابه / طبقه همکف

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 📍 محدوده #گیلاوند #محک #فرهنگیان۱ #نیایش 🔑 تعداد اتاق: 2 توصیف ملک:...

دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #قائم 🔑 تعداد اتاق: 2 💵...

دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی 🏬 تعداد طبقات: 5 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #مسکن_مهر #مهر_دانشگاه 🔑 تعداد اتاق: 2 توصیف...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 📍 محدوده #گیلاوند #مسکن_مهر #پیمانیر 🔑 تعداد اتاق: 2 توصیف ملک:...

مسکن مهر دو خوابه / طبقه سوم

🏫 آپارتمان رهن_و_اجاره کاربری : مسکونی جهت: شرقی غربی دو کله 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 🔑 تعداد اتاق: 2 💵 قیمت رهن: 37 میلیون تومان...

دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #میدان_گلها #بوستان 🔑 تعدا...

دمادشت دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #قائم 🔑 تعداد اتاق: 2 تو...

میدان جهاد , بلوار بعثت دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی شرقی 🏬 تعداد طبقات: 6 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت #صنایع_دفاع 🔑 تعد...