رهن و اجاره آپارتمان در دماوند

خیابان محک ولیعصر شمالی فجر سه خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی شرقی 🏬 تعداد طبقات: 2 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #محک #ولیعصر_شمالی #فجر 🔑 تعد...

دمادشت , میدان گلها بوستان دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #میدان_گلها #بوستان 🔑 تعدا...

دمادشت , بلوار رجایی خیابان لادن دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_رجایی #لادن 🔑 تعداد اتاق: 2...

میدان جهاد , بلوار بعثت یک خوابه / طبقه همکف

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت 🔑 تعداد اتاق: 1 💵 قیمت رهن: 55 میلیون...

میدان جهاد , بلوار بعثت صنایع دفاع دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی غربی 🏬 تعداد طبقات: 6 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت #صنایع_دفاع 🔑 تعد...

بلوار بعثت عرفان دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت #عرفان 🔑 تعداد اتاق: 2...

بلوار شهیدبهشتی خیابان زنبق یک خوابه / طبقه همکف

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بهشتی #زنبق 🔑 تعداد اتاق: 1 💵 قیمت رهن: 10...

خیابان محک خیابان فرهنگیان 1 دانش دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: -1 📍 محدوده #گیلاوند #محک #فرهنگیان۱ #دانش 🔑 تعداد اتا...

خیابان محک دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #محک #ولیعصر_شمالی #سازمان_آب 🔑 تع...

خیابان محک محدوده گیلاوند فرهنگیان 1 نیایش یک خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #محک #فرهنگیان۱ #نیایش 🔑 تعداد اتا...

میدان جهاد , بلوار بعثت یک خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت 🔑 تعداد اتاق: 1 💵 قی...

مهر اداره گاز دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: غربی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #مسکن_مهر #مهر_اداره_گاز 🔑 تعداد ات...

دمادشت , میدان گلها خیابان پرستار یک خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شرقی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #میدان_گلها #پرستار 🔑 تعداد...

مهر 7 دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #مسکن_مهر #مهر7 🔑 تعداد اتاق: 2 💵 قیمت رهن: 2...

مهر3 دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #مسکن_مهر #مهر3 🔑 تعداد اتاق: 2 💵 قیمت رهن: 1...