رهن و اجاره آپارتمان در خیابان سیمین اصفهان

یک خوابه / طبقه اول

نوع ملک آپارتمان ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن کامل نوع معامله رهن و اجاره متراژ ۶۳ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتا...

دو خوابه / طبقه اول

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن اجاره ماهانه ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۱۱۳ متر مربع تعداد طبقات:۵ شماره طبقه: ۱ موقعیت جغ...

دو خوابه / طبقه دوم

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن اجاره ماهانه ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۱۰۵ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۲ موقعیت جغرا...

دو خوابه / طبقه دوم

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن اجاره ماهانه ۸۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۹۰ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۲ موقعیت جغرافیای...

دو خوابه / طبقه چهارم

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۹۶ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۴ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ س...

یک خوابه / طبقه اول

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن اجاره ماهانه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۶۰ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۱ موقعیت جغراف...

دو خوابه / طبقه اول

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن اجاره ماهانه ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۱۱۰ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۱ موقعیت جغر...

سه خوابه / طبقه دوم

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن اجاره ماهانه ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان متراژ ۱۲۰ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۲ موقعیت جغر...

سه خوابه / طبقه سوم

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رهن اجاره ماهانه ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان متراژ:۱۳۵ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۳ موقعیت جغرا...

دو خوابه / طبقه اول

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان نوع معامله رهن و اجاره متراژ:۱۱۵ متر مربع تعداد طبقات:۲ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب...