رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

بلوار شریعتی59 خیابان آزاده دو خوابه / طبقه همکف
بلوار شریعتی10 خیابان چوپانی 5 دو خوابه
دو خوابه
بلوار شریعتی 4 دو خوابه / طبقه همکف
بلوار شریعتی55 خیابان میعاد8.3 سه خوابه / طبقه چهارم
بلوار شریعتی35.5 دو خوابه
بلوار شریعتی70 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار شریعتی33 دو خوابه / طبقه اول
بلوار شریعتی29 دو خوابه / طبقه همکف
بلوار شریعتی10 یک خوابه / طبقه همکف