رهن و اجاره آپارتمان در اردبیل

شهرک رضوان , رضوان
شهرک ساحلی طبقه سوم
شهرک دادگستری طبقه چهارم
شهرک کاشانی طبقه دوم
خیابان شهید نقدی طبقه دوم
شهرک کاشانی طبقه پنجم
خیابان شهید نقدی طبقه دوم
خیابان شهید نقدی
میدان جانبازان , محدوده برخیابان اصلی
شهرک نادری طبقه دوم