خرید کلنگی در گرمسار

دهنه ۱۰ متر

دو خوابه

قابل سکونت