خرید کلنگی در پیشوا

K 2637 #ورامین #قلعه_بلند #خانه_کلنگی / ۳۰۰ متر / سند۶ دانگ / ۱ طبقه💰 متری ۱.۱۰۰ م / جنوبی / تخلیه زود / ۳ اطاق گنبدی گلی و ۲ اطاق اجری/ سرویس کا...