خرید کلنگی در پردیس کرمانشاه

کلنگی 190 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

سه کله بر یک بر خیابان ۱۸ متری یک بر خیابان ۱۶ متری داخل کوچه هشت متری دارای سند رسمی بیست متری اول