خرید کلنگی در عظیمیه کرج

پنج خوابه / طبقه همکف

ملک قابل تهاتری با مسکونی اداری تجاری و نقد می باشد