خرید کلنگی در شهرک آزادی اردبیل

مناسب برای ساخت و ساز ۱۰ متر بر ۶ طبقه ساخت میدن

بر ملک ۱۰ متر مناسب برای ساخت و ساز

بر ملک ۱۱ متر مناسب برای ساخت و ساز

بر ملک ۱۲ متر مناسب ساخت و ساز