خرید کلنگی در سردشت

کلنگی 273 متری در سردشت سردشت

آگهی جدید
چهاراه پست

سردشت #فروش #زمین_مسکونی 【 273 】متر زمین 【 100 】متر ساخت •( 1 )•نبش سازه فلزی دهنه 14متر خیابان 00متری موقعیت عالی☆ سازه کلنگی قابل سک...

سردشت #فروش #زمین_مسکونی 【 85 】متر زمین 【 180 】متر ساخت •(2)•نبش •(2)•سرویس مستقل سازه فلزی دهنه 16متر 16متری موقعیت عالی☆ کابینت CNC...

کلنگی 305 متری در سردشت سردشت

آگهی جدید
شرکت نفت احمدیان نرسیده فلکه

سردشت #فروش #ساختمان_مسکونی 【 305 】قبل تعریض 【 256 】بعد تعریض •( 2 )• نبش دهنه10متری خیابان 16متری☆ دهنه 10متری کوچه 12متری پروانه شهرداری...

کوچه شهید آتشک

فروش #ساختمان_مسکونی 【 241 】متر زمین قبل تعریض 【 232 】 متر زمین بعدتعریض •(1)•نبش دهنه 16 متر کوچه 8 متری☆ خانه کلنگی موقعیت عالی سند دار...