خرید کارگاه در شاهرود

شاهرود خ تخت جمشید جنب پاساژ خلیخ فارس طبقه زیر همکف

واحد مورد نظر 2واحد در یک زمین میباشد که جهت کارگاه و انبار ومسکونی میشه استفاده کرد