خرید ویلا در کاشمر

خیابان جانباز سه خوابه
خیابان شهاب سه خوابه
خیابان جمهوری دو خوابه
خیابان امیرکبیر دو خوابه
خیابان گلستان سه خوابه
خیابان گلستان سه خوابه
خیابان جمهوری دو خوابه
خیابان شهید بهشتی سه خوابه
محدوده اداره ورزش و جوانان
خیابان جمهوری دو خوابه