خرید ویلا در تبریز

فروش ویلا (باغ) 200000 متری - ایلخچی کد ملک: 8434 💰2,000,000,000 تومان

فروش ویلا (باغ) 5000 متری - بستان آباد کد ملک: 8270 💰1000000000 تومان

فروش ویلا 1400 متری در بیرق تبریز

4 هفته قبل

فروش ویلا (باغ) 1400 متری - هروی بیرق کد ملک: 8237 💰3,000,000,000 تومان

فروش ویلا (باغ) 300 متری - سه راه اهر کد ملک: 8190 💰1000000000 تومان

فروش ویلا (باغ) 861 متری - کندرود کد ملک: 5565 💰600,000,000 تومان

فروش ویلا (باغ) 1500 متری - روستای اسفهلان کد ملک: 7880 💰400,000,000 تومان

فروش ویلا (باغ) 1500 متری - شبستر کد ملک: 8147 💰370,000,000 تومان

فروش ویلا (باغ) 1700 متری - شهر صوفیان کد ملک: 8105 💰450,000,000 تومان

فروش ویلا (باغ) 2407 متری - شهر اسکو کد ملک: 5982 💰350,000,000 تومان

هروی بیرق

فروش ویلا (باغ) 2357 متری - هروی بیرق 💰1,400,000,000 تومان

فروش ویلا (باغ) 1000 متری - آبرسان کد ملک: 6987 ?800,000,000 تومان

فروش ویلا (باغ) 2000 متری - شهر باسمنج کد ملک: 7642 💰2,800,000,000 تومان

فروش ویلا (باغ) 500 متری - روستای امند کد ملک: 7900 💰160,000,000 تومان

فروش ویلا (باغ) 1000 متری - روستای ایوند کد ملک: 7884 💰250,000,000 تومان

فروش ویلا (باغ) 1500 متری - روستای اسفهلان کد ملک: 7880 💰350,000,000 تومان