خرید مغازه در میدان ولیعصر ابهر

خیابان ولیعصر

فروشی ( مغازه ) کد: 098/55 مغازه کاربری تجاری مساحت 37 متر بر خیابان 5 متر کف سرامیک دیوارها سرامیک آب برق گاز مجزا کرکره مشبک ( برقی...

خیابان ولیعصر پاساژصدر طبقه اول

فروشی ( مغازه ) کد: 098/9 مغازه کاربری تجاری مساحت 16 متر به صورت 2 نبش سند 6 دانگ کف سرامیک برق مجزا گاز مشترک واقع در ابتدای خیا...

خیابان ولیعصر پاساژ کسری طبقه اول

فروشی ( مغازه ) کد: 097/44 مغازه تجاری مساحت 18 متر طبقه اول پله برقی کف سرامیک درب سکوریت برق مجزا سند سرقفلی واقع در پاساژکسری ط...

خیابان ولیعصر پاساژباران

فروشی ( مغازه ) کد: 098/8 مغازه کاربری تجاری طبقه زیرزمین مساحت 14 متر سرقفلی برق مجزا کف سرامیک درب سکوریت واقع در خیابان ولیعصر پ...

خیابان ولیعصر پاساژ صدر طبقه اول

فروشی ( مغازه ) کد: 098/11 مغازه کاربری تجاری مساحت 40 متر سند 6 دانگ کف سرامیک سقف کاذب درب سکوریت 2کله ( رو به خیابان ) برق مجزا...

خیابان ولیعصر پاساژصدر طبقه اول

فروشی ( مغازه ) کد: 098/9 مغازه کاربری تجاری مساحت 16 متر به صورت 2 نبش سند 6 دانگ کف سرامیک برق مجزا گاز مشترک واقع در ابتدای خیا...

خیابان ولیعصر پاساژ صدر طبقه اول

فروشی ( مغازه ) کد: 098/10 مغازه کاربری تجاری مساحت 18 متر تک نبش سند 6 دانگ کف سرامیک برق مجزا گاز مشترک واقع در ابتدای خیابان ولی...

خیابان ولیعصر پاساژ کسری

فروشی ( مغازه ) کد: 097/45 مغازه طبقه زیرزمین مساحت 18 متر برق مجزا کف سرامیک درب سکوریت سند سرقفلی واقع در خیابان ولیعصر پاساژ کسری...

خیابان ولیعصر پاساژولیعصر طبقه همکف

فروشی ( مغازه ) پاساژ ولیعصر کد: 097/238 مغازه طبقه همکف مساحت 16 متر کف سرامیک درب سکوریت برق مجزا آب و گاز مشترک سند مشاعی واقع د...

خیابان ولیعصر

کد ملک:706 پله برقی،کرکره برقی، کل مغازه آذران شده

خیابان ولیعصر طبقه همکف

کدملک:238 درب سکوریت برق مجزا آب وگاز مشترک سندمشاعی

خیابان ولیعصر طبقه زیر همکف

کدملک:184 قفسه ودکور نصب شده مساحت :11/20 سندسرقفلی برق مجزا گاز مشترک

خیابان ولیعصر محوطه پاساژصدر طبقه زیر همکف

کدملک:754 سرقفلی بر 2، عمق 4، ارتفاع 4 شیشه سکوریت، دیوار پتینه برق مجزا، گاز و آب مشترک متری:25.000.000

خیابان ولیعصر طبقه زیر همکف

کدملک:184 مساحت:11/20 قفسه ودکور نصب شده سندسرقفلی برق مجزا گاز مشترک

خیابان ولیعصر

کد ملک:684 معاوضه با ملک در ابهر قزوین کرج تهران کرکره برقی، دارای آب و برق و گاز ارتفاع 4 متر، بر 3 متر به صورت سرقفلی شیشه سکوریت