آدرس ملک

استان : سمنان -  شهر : گرمسار -  محله : میدان شهرداری
ابتدای خیابان خالدی
آژانس پیروزی