خرید مغازه در میدان جانباز مشهد

طبقه دوم

فروش مغازه ۱۰ متری مشهد - پروما - طبقه۲ کد ملک : ۱۹۳۷۰۳ مبلغ فروش : ۸۰۰ میلیون تومان