خرید مغازه در میدان شهرداری گرمسار

ابتدای خیابان خالدی طبقه دوم

کد 2937 آدرس : میدان شهرداری ابتدای خیابان خالدی 40متر طبقه دوم بازسازی شده تمیز فاقد آسانسور 5 واحدی متری 2.100 میلیون