خرید مغازه در مراغه

کارگر

مراغه - مغازه شرقی - غربی به متراژ 46 متر مربع (فروش) این ملک در مجاورت بیمارستان خصوصی در حال ساخت میباشد و آینده خوبی خواهد داشت. ضمنا ارتفاع ملک 6...

کارگر

مراغه - مغازه شرقی - غربی به متراژ 46 متر مربع (فروش) این ملک در مجاورت بیمارستان خصوصی در حال ساخت میباشد و آینده خوبی خواهد داشت. ضمنا ارتفاع ملک 6...

سنتی 1-(زیر زمین واجد 28) بهترین موقیعت پاساژ-در مرکز شهر طبقه زیر همکف

مراغه - مغازه جنوبی به متراژ 20.15 متر مربع (فروش) بسار خوش محل- آینده دار- روبروی ورودی به پاساژ زیر بلوار- سر قیمت کنار میایم-با خودرو مدل بالا تعو...