خرید مغازه در بلوار جانباز مشهد

فروش مغازه ۵۴ متری مشهد - انتهای جانباز۱۳ کد ملک : ۱۹۵۶۹۰ مبلغ فروش : ۲/۴۳ میلیارد تومان

فروش مغازه ۳۹ متری مشهد - کیان سنتر۲- طبقه۱ کد ملک : ۱۸۶۳۶۹ مبلغ فروش : ۲/۳۴ میلیارد تومان

فروش مغازه ۱۳ متری مشهد - جانباز مجتمع نیکا کد ملک : ۱۷۷۲۳۵ مبلغ فروش : ۷۰۰ میلیون تومان