خرید مغازه در بلوار امام رضا مشهد

بازاررضا بازارسوم طبقه همکف
میدان برق

قطعه دوم از نبش *حاشیه ۵متر *حاشیه ۵متر*سرقفلی *۲۲متر همکف و ۱۰متر بالکن تجارتی