خرید مغازه در ارومیه

خیابان شیخ شلتوت خیابان شیخ شلتوت کوی ایویکو ۱۰ متری دوم

دارای آب و برق و گاز و مجوز همچنین دارای ۴۰ متر زیرزمین و ۲۰ متر نیم طبقه مغازه کلا سرامیک کاری میباشد