خرید زمین در مشهد

بلوار جانباز
کوهسنگی - حکیم نظامی
بلوار سجاد
خیابان سعدی
جاده فرزق پشت اداره برق
جاده مشهد به سمت گلبهار واقع در کاهو
بلوار سرافرازان
نیروهوایی
بلوار صیادشیرازی
محدوده ارشاد
بزرگراه شاندیز