خرید زمین در زنجان

خیابان سعدی وسط
بلوار گاوازنگ پشت استادیوم
خیابان شهید رجایی خیابان نگارستان
پشت بیمارستان
پشت بیمارستان خیابان 20 متری و16 متری
پشت بیمارستان خیابان 20متری و12 متری
پشت بیمارستان جنوبی
الهیه 9
قطعات پشت استادیوم، پشت آپارتمان های اوقاف