خرید زمین مسکونی در گلبهار مشهد

زمین گلبهار: 1000 متری قیمت : 500تومن زمین گلبهار: نقد نهایت نصف اول الباقی بین ۲تا ۳فقره چک

زمین گلبهار: 960 متری قیمت : 480تومن زمین گلبهار: نقد نهایت نصف اول الباقی بین ۲تا ۳فقره چک

زمین گلبهار: ۸۰۰ متری قیمت : ۳۵۰تومن زمین گلبهار: نقد نهایت نصف اول الباقی بین ۲تا ۳فقره چک