خرید زمین مسکونی در هاشمیه مشهد

#فروشی خ هاشمیه زمین مسکونی شمالی دهانه 9 سند شش دانگ کوچه 8 متری متراژ زمین 245 مکان عالی قیمت مالک 2/150 میلیارد

زمین ناظریه ناظریه 7 خیابان بیست متری 100 متر سند شش دانگ ملکی عرض 8 اماده جهت ساخت قیمت 170.000.000