خرید زمین مسکونی در مرند

سردار

مرند - زمین مسکونی شرقی - غربی به متراژ 120 متر مربع (فروش) این زمین در مسیر خیابان 12 متری واقع شده و متراژ باقی مانده بعد از رعایت خیابان 12 متری 1...