خرید زمین مسکونی در مبارکه

#فروشی_زمین آدرس زمین : #مبارکه - #منتظری 💲قیمت : #6میلیارد و #600میلیون تومان 🌏 مشخصات زمین : متراژ زمین : 300 کد ار تفاع...