خرید زمین مسکونی در صومعه سرا

کد۴۳۲ ۳۰۰۰مترمربع زمین مسکونی واقع درروستای پشتمسار درمحیطی دنج وآرام و ساکت وزیبا و دارای چشم انداز های بکر طبیعی متری ۹۰۰هزار تومان

کد۴۲۵ ۵۰۰مترزمین باکاربری مسکونی یکجا ویا دردوقطعه مجزا واقع در گوراب زرمیخ زیبا ودلفریب باچشم انداز های بکر طبیعی وابدی متری ۱میلیون...

کد۴۳۷ ۲۸۲مترزمین مسکونی واقع درمرکز شهر باموقعیت عالی دارای جوازساخت ۶واحدی متری ۲میلیون و۵۰۰هزار تومان

کد۴۳۱ ۲۰۰مترزمین مسکونی باچشم اندازهای بکر طبیعی وابدی دارای کاربری مسکونی متری ۸۰۰هزار تومان

زمین مسکونی 900 متری در مهویزان صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۱۰ ۹۰۰مترزمین دارای نسق دارای نامه ازبنیاد مسکن دارای پروانه ساخت همه امتیازات وامکانات روی زمین واقع درروستای مهویزان متری ۱میلیون توم...

کد۴۱۸ ۴۰۰مترزمین کاملا مسکونی دارای نامه ازبنیاد مسکن درجایی دنج وآرام و ساکت دارای نسق وفروشنامه متری ۱میلیون تومان

کد۴۱۲ ۱۸۰۰مترزمین دارای پروانه ساخت درمحیطی دنج وآرام و ساکت حوالی گوراب زرمیخ متری ۵۰۰هزار تومان

کد۴۱۳ ۳۰۰۰مترزمین حوالی گوراب زرمیخ باهمه امکانات مناسب برای ویلا سازی دارای جوازساخت متری ۶۰۰هزار تومان

کد۴۰۵ اکازیون واقعی نگین سنگسر مناسب برای کسانی که دنبال گوشه ای دنج برای ساخت ویلا هستند ۱۱۰۰مترزمین باکاربری مسکونی دردوقطعه ۵۵۰متری...

کد۴۳۸ ۸۳۰مترزمین باکاربری مسکونی درمحیطی دنج وآرام و ساکت باچشم انداز های بکر طبیعی وابدی واقع درنزدیکی گوراب زرمیخ متری ۱میلیون و۵۰۰هزار ت...

کد۴۱۹ ۲۰۰مترمربع زمین مسکونی واقع در گوراب زرمیخ درمحیطی دنج وآرام باهمسایه های موردوثوق متری ۱میلیون و۲۰۰هزار تومان

کد۴۱۵ ۱۵۳۰متر زمین دارای سند منگوله درموقعیتی عالی وکم نظیر ازلحاظ جغرافیائی دارای چشم انداز های بکر طبیعی وابدی ودرفاصله نزدیک بارودخانه...

کد۳۵۶ ۱۴۴۰متر زمین مسکونی بامنزل مسکونی نیمه ساز واقع درروستای میانبر برخط اصلی وآسفالت دارای موقعیت تجاری ومسکونی دارای چشم انداز های بکر...

کد۴۳۰ ۳۹۰مترمربع زمین مسکونی واقع در گوراب زرمیخ دارای پروانه ساخت دارای دروازه دارای ۴دیواری دوبر متری ۱میلیون و۷۰۰هزار تومان

زمین مسکونی 3126 متری در سه سار صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۱۷ ۳۱۲۶مترزمین باکاربری مسکونی واقع درروستای زیبا وسرسبز سه سار متری ۸۰۰هزار تومان