خرید زمین مسکونی در شهرک گلشهر ارومیه

خیابان گلشهر 1 جنب گلستان

از یه طرف به ۱۶ متری با بر ۳ متر از طرفی بر اصلی به ۱۰ متری طرف ۱۰ متری ۶ متر پایین است

خیابان گلشهر 1 گلشهر ۱