خرید زمین مسکونی در شهرک کارمندان کرمانشاه

صدرا

زمین شماری دوبر شمالی شرقی کوچه ۱۰ متری و سه متری سند تک برگ