خرید زمین مسکونی در شهرک مطهری کرمان

طول بر : 10 عرض گذر : 8 سند واگذاری شهرداری ابعاد: 10 * 25 بین وارث

طول بر : 7 عرض گذر : 30 سند واگذاری راه و شهرسازی تقریبا چهار نبش ابعاد: 7 * 13.5 * 33.33 * 41.60 قناسی دارد