خرید زمین مسکونی در شهرک بهداری ارومیه

خیابان میرداماد

#فروش_زمین_مسکونی 1️⃣300متر 2️⃣دو کله 3️⃣کوچه،12و8متری 4️⃣قولنامه ای،بدون مجوز 5️⃣واقع در بهداری خیابان میرداماد زمینهای شهرداری 6️⃣قیمت:1میلی...

مهدوی

#فروش_زمین_مسکونی 1️⃣ ۲۴۸متر،شمالی 2️⃣قولنامه ای،بدون مجوز 3️⃣بر خیابان ۲۲متری 4️⃣واقع در بهداری،مهدوی 5️⃣قیمت:3میلیارد 6️⃣کد:Z344