خرید زمین مسکونی در شهرک الغدیر کرمان

طول بر : 16 عرض گذر : 12

طول بر : 9.85 عرض گذر : 8 ابعاد: 9.85*20

دو کله ابعاد: 14.20*10 پروانه 100 متر تجاری 235 متر مسکونی طول بر : 10 عرض گذر : 30

طول بر : 6 عرض گذر : 30 متر

طول بر:9 (متر ) عرض گذر: 12 (متر )

طول بر : 5 متر عرض گذر : 20 متر