خرید زمین مسکونی در شاندیز

۴۸۰ متر زمین سند شش دانگ حاشیه خیابان امام رضا